Vi har identifierat hur vi kan bidra till Sveriges nationella miljömål och redovisar våra slutsatser och handlingar nedan.

Transporter

1.1  USB-STARS AB  har till år 2021 ökat andelen el och fossilfria drivmedel för företagets interna person- och varutransporter

med 50 procent.

Vi har till år 2020 effektiviserat våra transporter genom att samlasta, ruttoptimera och samåka och därmed minskat vår

körsträcka (i förhållande till antalet kg transporterat gods) med 10 procent.

USB-STARS AB  har till år 2020 ersatt 25 procent av företagets mötesresor/år med video-, webb- och telefonmöten.

(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara

naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag)

Energi
1.2   Vi genomför en energikartläggning av företagets verksamhet och genomför åtgärder utifrån denna. Vi har till år 2021 minskat energianvändningen för USB-STARS AB  administration med 25% procent per kg levererad  vara.
(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag)

Avfall
1.3   Vi har till år 2022 minskat mängden avfall med 25 procent och minst 75 procent av företagets avfall går till återanvändning eller materialåtervinning.
(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, God bebyggd miljö, Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan)

Påverkan på miljön av företagets tjänster
1.4   Vi har medvetandegjort företagets anställda om att de tjänster företaget säljer har en påverkan på miljön. Påverkan på miljön av företagets tjänster 3.1 Vi har senast år 2022 tagit fram en mätmetod för uppföljning av miljöpåverkan av företagets tjänster.
(Ex på miljömål som berörs: Samtliga mål) 

Mat
1.5   Om vi köper kött eller fisk till USB-STARS AB så väljer vi närproducerat Värmländskt  naturbetesmarkskött och MSC-, ASC eller KRAV-certifierad fisk. 
(Ex på miljömål som berörs: Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Hav i balans, Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan)

Johan Bengtsson
VD

USB-STARS AB 2019

Följ oss på Facebook